Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) là một nhóm các kĩ thuật phát triển website sử dụng trên nhiều công nghệ web  được sử dụng ở phía khách hàng để tạo các ứng dụng web không đồng bộ (nếu học PHP thì bạn đã biết về Ajax rồi). Import các thư viện jquery vào trong file view để sử dụng các chức năng ajax của jquery mà sẽ được dùng để gửi và nhận dữ liệu bằng ajax từ máy chủ. Về phía máy chủ bạn có thể dùng chức năng response() để gửi phản hồi tới khách hàng và để gửi phản hồi trong định dạng JSON, bạn có thể kết hợp chức năng phản hồi với chức năng json().

>>> Xem full Series về Laravel Framework <<<

Cú pháp chức năng json()

Ví dụ

Bước 1 – Tạo một file view gọi là resources/views/message.php và sao chép code sau vào file đó:

Bước 2 – Tạo một controller gọi là AjaxController bằng lệnh sau:

Bước 3 – Sau khi chạy xong:

ajaxcontroller

Bước 4 – Sao chép code sau vào file app/Http/Controllers/AjaxController.php

Bước 5 – thêm dòng sau vào app/Http/routes.php.

Bước 6 – Vào URL sau để xem nó hoạt động ra sao

http://localhost:8000/ajax

Bước 7 – Bạn sẽ được chuyển tới 1 trang và ở đó bạn sẽ thấy 1 thông điệp hiện ra như sau:

replace_message

Bước 8 – Sau khi click vào button sẽ như sau:

simple_message