Khóa học Lập trình CMS Joomla 2.5 Chuyên nghiệp Trực tuyến (Online)
Khóa học Thiết kế web Joomla

Khóa học Thiết kế web Joomla

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Phần 1 – Ôn tập về Lập trình hướng đối tượng & Mô hình MVC Phần 2 – Lập trình Component trong Joomla
– Ôn tập về Lập trình hướng đối tượng trong PHP
– Ôn tập lại mô hình MVC
– Cài đặt Component
– Điều hướng tới các Controller
– Điều hướng Task – View
– Model trong Joomla
– Quản lý Database với lớp JModel
– Quản lý Database với lớp JDatabaseMysql
– Khởi tạo Checkbox – Publish – Unpublish
– Xây dựng chức năng Change Status
– Xây dựng chức năng Phân trang
– Xây dựng chức năng Delete item
– Xây dựng giao diện View Hello
– Xây dựng giao diện Add item
– Form Field trong Joomla 2.5
– Xây dựng Form Add item
– Xây dựng chức năng Apply
– Xây dựng chức năng Save Close & Save New
– Xây dựng chức năng Edit
– Hoàn thiện chức năng Add – Edit
– Tổ chức mô hình MVC ở Front-end
– Xây dựng hệ thống Menu Item
– Xây dựng tệp tin chạy chính cho Front-end
– Thiết lập Model cho Front-end
– Xây dựng Required Settings
– Hiển thị Single Hello ở Front-end
– Xây dựng hiển thị Show All Hello
– Bài bổ sung – Xây dựng Get Intro Text Helper
– Bài bổ sung – Xây dựng Get Alias Helper
Phần 3 – Lập trình Module trong Joomla Phần 4 – Lập trình Plugin trong Joomla
– Cài đặt Module
– Mô hình MVC trong Module
– Xây dựng Advaced Options Fieldset
– Xây dựng Basic Options Fieldset
– Làm việc với Params
– Xây dựng Layout
– Xây dựng Module Show Hello
– Khởi tạo & Cài đặt một Plugin mới cho Joomla
– Sự kiện onContentPrepare trong nhóm Content
– Một số sự kiện phổ biến khác trong nhóm Plugin Content
– Xây dựng Plugin Tin tức Cũ & Mới
Phần 5 – Lập trình Template trong Joomla Phần 6 – Project Tổng hợp cuối khóa học
– Cấu trúc Template trong hệ thống Joomla
– Xây dựng gói cài đặt Template mới
– Tối ưu hóa hình ảnh trên Template
– Khởi tạo các vị trí trên Template
– Override Giao diện
– Đa giao diện với Config Template