Khóa học CodeIgniter Framework được Tôi xây dựng dựa trên tiêu chí giúp các bạn đi sâu vào nền tảng và kiến trúc của CodeIgniter. Sao cho vừa vận dụng tốt được thư viện có sẵn, vừa đủ khả năng can thiệp hoặc kế thừa thư viện có sẵn của framework này. Sau cùng Tôi sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng những kiến thức đã học để tự xây dựng 1 ứng dụng website hoàn chỉnh. Qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế để các bạn đủ khả năng thi tuyển vào các công ty đòi hỏi cao về kỹ năng và kiến thức liên quan đến PHP Framework.
Khóa học Lập trình CodeIgniter Framework

Khóa học Lập trình CodeIgniter Framework

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC

Phần 1 – Ôn tập lý thuyết Lập trình hướng đối tượng Phần 2 – Làm quen với mô hình MVC trong PHP
– Ôn tập về mảng & thao tác mảng nâng cao
– Lý thuyết lập trình hướng đối tượng
– Mô hình MVC – Cơ bản áp dụng trong thực tế
Phần 3 – Mô hình MVC trong CodeIgniter (CI) Phần 4 – Tìm hiểu các Helper trong CodeIgniter
– Giới thiệu về Controller – View
– Giới thiệu về Model và thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu
– Helper URL
– Helper form
– …
Phần 5 – Tìm hiểu các Thư viện trong CodeIgniter Phần 6 – Mở rộng một số vấn đề nâng cao trong CodeIgniter
– Thư viện Form Validation
– Thư viện Pagination
– Thư viện Session
– Thư viện upload
– Thư viện Image
– Thư viện Calendar
– Thư viện Shopping Cart
– …
– Khái niệm Hooks trong Codeigniter
– Tạo thư viện riêng với Codeigniter
– Core system và URI Routing viết lại đường dẫn
– …
Phần 7 – Mô hình HMVC & Master Page Phần 8 – Training Project
– Tự xây dựng mô hình Master Page
– Giới thiệu về kiến trúc HMVC
Hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh website Tin tức
– Thiết lập cấu trúc HMVC và Master Layout
– Thêm, xóa, sửa, liệt kê thành viên
– Thêm, xóa, sửa, liệt kê chuyên mục
– Áp dụng jquery, ajax, mô hình menu đa cấp cho chuyên mục
– Thêm, xóa, sửa, liệt kê tin tức
– Tích hợp CKEditor và KCFinder quản lý hình ảnh
– Quản lý hình ảnh theo từng thành viên với KCFinder
– Đăng nhập, đăng xuất, quản lý phiên làm việc
– Ráp layout với Menu đệ quy
– Xây dựng chức năng đọc tin, tin liên quan, tin theo chuyên mục