Chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách tải tập tin lên bằng phương thức lập trình hướng đối tượng trong lập trình PHP cơ bản. Trước tiên Tạo 1 PHP Project tên là OOP, xong tạo 1 Folder tên là upload, trong Foder upload tạo tiếp 1 Foder tên class, trong class tạo 1 foder images, và 3 tập tin php, lần lượt tên, upload.php , upload.class.php , process.php

 

  • File upload.php

  • File proces.php xử lý file upload.php

  • File upload.class.php

Chúc các bạn thành công.

Rate this post