introduction-to-codeigniter-15-638

Nhắc lại một chút: URL trong CodeIgniter nói chung có dạng:

example.com/controller_class/method/arguments

Trong đó:
– controller_class: tên controller được gọi (viết thường)
– method: tên method được gọi
– arguments: danh sách tham số

Trong các tutorial trước các bạn để ý là URL có /index.php/, trông không được đẹp mắt lắm :)), vậy làm sao để bỏ nó?

Ta sẽ sử dụng module rewrite url trong php bằng cách tạo một file .htaccess tại thư mục gốc với nội dung như sau:

Thêm hậu tố cho URL

Đôi khi bạn muốn đường dẫn của bạn có dạng .htm hay .html chẳng hạn, mở application/config/config.php và tìm dòng
$config['url_suffix'] = '';
Sửa lại theo ý bạn và kiểm tra xem!

Trong một số trường hợp URL dạng như thế này lại tiện lợi hơn đối với bạn:
index.php?c=products&m=view&id=3.
Cũng trong file config, tìm đến dòng

Sửa nó lại thành TRUE và test thử xem!