Trở lại với ví dụ của bài trước, mọi đường dẫn đều có dạng:

localhost/learnci/index.php/[controller-class]/[method]/[arguments]

Đôi khi ta muốn tùy biến đường dẫn theo ý mình hoặc vì một mục đích khác (ví dụ SEO), ta cần sử dụng routes.

Khóa học Lập trình PHP Nâng cao CodeIgniter & WordPress

Khóa học Lập trình PHP Nâng cao CodeIgniter & WordPress

 

Bây giờ mở file application/config/routes.php, mặc định có 2 dòng như sau:

Nghĩa là controller mặc định (khi bạn không gõ lên đường dẫn) sẽ là welcome.php. $route[‘404_override’] để khai báo file 404 thay cho file mặc định (trong application/errors/error_404.php).
Viết lại routes như sau:

Mặc định http request sẽ được so khớp từ trên xuống trong file routes.php cho tới khi gặp biểu thức phù hợp. Routes trong CodeIgniter sử dụng biểu thức chính quy (regular expression) để so khớp.

Quan sát ở dòng thứ 2, (:any) nghĩa là khớp với bất kỳ cụm ký tự nào. Thử gõ lên trình duyệt: index.php/home hoặc index.php/about và xem kết quả.

Chi tiết về routes mình sẽ đề cập trong những bài viết sau.

Thân!